سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرامین میرخلیل زاده ارشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
فرهاد فرهودی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین اللهیاری – عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
جاماست نوذری – عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

کفشدوزکHippodamiavariegataGoezگونه‌ایست با پراکنش وسیع که فعالیت آن در ناحیه پالئارتیک گزارش شده است. این کفشدوزک شکارگر در مناطق مختلفی از دنیا علیه شته‌ها روی گیاهان مختلف فعالیت دارد. علاوه بر شته‌ها این کفشدوزک روی بسیاری از آفات دیگر به خصوص آفات مکنده و نیز غذاهای غیر طعمه نظیر گرده تغذیه دارد. یکی از موانع اصلی کاربرد عملی این شکارگر، هزینه بالای پرورش انبوه آن است، لذا استفاده از غذای مصنوعی در پرورش این حشره شکارگر قابل توصیه است. بدین منظور پنج غذای مصنوعی، برای پرورش لاروهای این کفشدوزک در بخش حشره شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در زمستان ۱۳۸۹مورد بررسی قرار گرفت. درصد زنده مانی و طول دوره لاروی در تغذیه با هر یک از غذاهای مصنوعی اندازه گیری شد. درصد زنده مانی لاروها در تغذیه از شته سیاه باقلاAphisfabaeبرابر با ۶/۹۱% و این مقدار در بهترین غذای مصنوعی برابر با ۳/۹۳% و در ضعیف ترین غذای مصنوعی برابر با ۳/۶۳% شد. میانگین طول دوره لاروی روی این شته ۵/۱۵روز و برای بهترین غذای مصنوعی ۶/۲۶ روز و در ضعیف ترین غذای مصنوعی ۱/۳۲ روز بود. طول دوره لاروی روی طعمه طبیعی به طور معنی داری نسبت به غذای مصنوعی کوتاه تر بود. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که غذای مصنوعی توانایی رساندن لاروهای اینکفشدوزک شکارگر را به مرحله حشره کامل دارد