سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهران نظری – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ورئیس اداره ترویج شهرستان شیروان چر
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
حسین مهدیزاده – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

رهیافت تحقیقی ترویجی مبتنی بر مزرعه مخاطب مدارOFCOR) به عنوان یک جایگزین مناسب برای رهیافت عمومی ترویج و به منظور سازگار نمودن نتایج تحقیقات با شرایط مزرعه و نیازهای زارع مطرح شده است، در ایران از سال ۱۳۶۱ در قالب مزارع نمایشی – ترویجی و تحقیقی – ترویجی و به شکل سازمان یافته تر از سال ۱۳۸۱ در قالب طرح تسریع انتقال یاف ته ها عناصری از این رهیافت وارد نظام ترویج و آموزش و تحقیقات ایران گردید . هدف اصلی این تحقیق بررسی امکان کاربرد رهیافت تحقیقی ترویجی مبتنی بر مزرعه مخاطب مدار در طرح های انتقال یافته ها از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان ایلام می باشد. جامعه آماری تحقیق ۱۴۲ نفر ازکار شناسان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بود که با توجه به محدود بودن تعداد، نظرات همه آنها در قالب یک طرح سر شماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ابزار گردآوری داده ها یک پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن مورد تایید کارشناسان و صاحب نظران د انشگاهی و اجرایی قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای همه مقیاس های بکار گرفته شده قابل قبول برآورد گردید.