سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن یزدانی – استادیار ان جغرافیا و برنامه ریزی شهری،گروه جغرافیا ،دانشگاه محقق ار
محبوب ریحان –

چکیده:

از عواقب مواجه شدن قرن ۸۱ با فرایند وسیع شهری و شهر نشینی فقر شهری و نابرابریهای اقتصادی و رشد فزاینده حاشیه نشینی است. این مباحث ضرورت پرداختن به مسئله توسعه شهری و شهر نشینی را ایجاب می کند در این مقاله سعی شده است تا به امکان سنجی توان شهر اردبیل برای پیاده سازی طرح راهبردی ) CDS (پرداخته شود.روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات در این مقاله اسنادی و میدانی- پیمایشی بوده است. دراین پژوهش از ۱۱۱ عنوان پرسشنامه در خصوص مدیریت شهری و همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی تنظیم شده و به منظور پیشبرد تحقیق از نرم افزارهای آماری Excel ، Spss استفاده شده است و هدف از این بررسی ارائه نقاط ضعف و قوت شهر اردبیل در جهت توسعه پایدارشهری است تا از آن در جهت بهبود کارایی اقتصادی ،کاهش فقر شهری و بهبود مسکن گروههای کم درآمدوغیره استفاده شود.در نتیجه با استفاده از راهبردهای مدل تحلیلی سوات مشخص گردید که شهر اردبیل در موقعیت ) SO رشدو توسعه(قرار گرفته است یعنی شهر اردبیل توان بالقوه در رسیدن به یک شهر موفق در زمینه پیاده سازی CDS را دارد و از مهمترین راهکارها برای توسعه شهری شهر اردبیل اصلاح نهادهای مدیریتی و بکارگیری مدیریت متخصص در بخشهای مختلف شهر و ایجاد ثبات در مدیریت وهمفکری مسولان و استفاده از تمامی پتانسیلهای شهر می باشد.