سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی باقریان کلات – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی اکبر عباسی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جواد طباطبایی یزدی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

این تحقیق با هدف احیای قنات، با بررسی امکان پذیری احداث سد زیرزمینی در منطقه حسین آباد بجستان به انجام رسید. در منطقه مورد مطالعه، کمبود آب شرب و کشاورزی وضعیت بحرانی را برای منطقه ایجاد کرده است. اینموضوع موجب مهاجرت گس رده ساکنین حوزه به شهرهای اطراف شده است. ن یته بررسی ویژگیهای زمیین شناسیی، هیدرولوژی، آبهای زیرزمینی، اق تصادی اج تماعی و زمین شناسی مهندسی منطقه نشان داد یه در بالادسیت قنات -حسین آباد بجست ان با احداث سد زیرزمینی می توان این قنات را احیا نمود. بررسیها نشان داد که آبدهی متوسط این قنات حدود ۲ لی تر در ثانیه بوده و ساکنین منطقه سالانه حداقل با کمبیود ۱۰۰ هزار م ترمکعب کمبود آب شرب بهداش تی و کشاورزی مواجهند. در بالادست قنات، با احداث سد زیرزمینی امکان ذخیره حدود ۱۰۰ هیزار م ترمکعب ازبب زیرسطحی در مخزن سد در هر مرحله از ببگیری وجود دارد که با برنامه ریزی مناسب، در هیر سیا سیدزیرزمینی امکان چند مرحله ببگیری دارد. لیذا بیا احیدا ث سید زیرزمینیی و اس حصیا حیدود ۰۱۱ هیزار م رمکعیب از ببهیای زیرسطحی می توان بخش قابل توجهی از نیاز ابی باغات انار، اراضی زعفران و اب شرب و بهداشتی روستا را تامین نمود. این تحقیق نشان داد از آنجا که بحران اب در منطقه بسیار جدی بوده و قنات موجود تنها منبع اب پایدار منطقهبشمار می رود لذا در شرای موجود احداث سد زیرزمینی در بالادست قنات می توانی د روشی مناسب جهت افزایش ابدهی قنات و تامین اب منطقه معرفی شود