سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه السادات مدنیان – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا سفیانیان – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پوشش گیاهی به عنوان یک عامل دینامیک و مؤثر بر شرایط زیستی، باید دائماً از لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرد، داده های ماهواره ای با یک برنامه ریزی منظم و حساب شده می تواند کمک شایانی در این مورد به برنامه ریزی های زیست محیطی نماید. استفاده از شاخص های گیاهی چنین امکانی را فراهم می سازد که بتوان تجزیه و تحلیل های ریاضی را بر داده ها اعمال کرد. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل شاخص های گیاهی NDVI، RVI، MND، IR، DVI و TVI در پایش تغییرات پوشش گیاهی منطقه فلاورجان در فاصله سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰ بود. بدین منظور از تصاویر ماهواره لندست سنجنده TM و ETM+ استفاده شد. ابتدا تصاویر با میانگین خطای مربعات کمتر از یک پیکسل زمین مرجع گردید. پس از محاسبه شاخص ها در هر دو تاریخ، تصاویر تفریق تهیه شد و هیستوگرام آنها بررسی گردید. نتایج نشان داد که شاخص NDVI دارای قابلیت و توانایی بالاتری در بررسی تغییرات پوشش گیاهی می باشد. پس از آن شاخص RVI کاپای کلی بیشتری داشت. .