سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا کرامتی – کارشناسی ارشد خاکشناسی
مهران هودجی – دانشیاردانشگاه آزاد خوراسگان
آرزو طهمورث پور – استادیار

چکیده:

دردندانپزشکی ازماده آمالگام که آلیاژی ازجیوه و نقره وچندفلزدیگر است به وفوراستفاده می شود وانتظار می رود که پسابهای دندانپزشکی حاوی مقادیربالای جیوه باشد ازطرفی بسیاری از میکروارگانیسم های موجود دراین پسابها توانایی تجزیه یا کلاته کردن ترکیبات شیمیایی سمی را دارند وتصفیه زیستی پسابهای حاوی فلزات سنگین ازموثرترین و اقتصادی ترین روشهای تصفیه این گونه پسابها می باشد دراین تحقیق سه نمونه پساب ازبخشهای کارورزی ترمیمی و لوله خروجی پساب دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان انتخاب شد و خصوصیاتی نظیر میزان جیوه EC ، pH ، COD ٍ BOD5 اندازه گیری شد پس ازجداسازی و شناسایی ۴ سویه ی سیتروباکتر، سودوموناس، باسیلوس و استافیلوکوکوس الگوی مقاومت آنها براساس تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده ازرشد MIC درحالت سازگاری درمحسط کشت حاوی کلریدجویه تعیین و سپس خصوصیات رشد سویههای مقاوم به جیوه نسبت به فلزات نقره و کادمیم بررسی شد نتایج نشان داد که از بیاکتریهای مقاوم به جیوه بیشترین مقاومت به نقره مربوط به سیتروباکتر۲۵/۶ میلی مولار و کمترین مقاومت مربوط به سودوموناس ۱۰/۶میلی مولار بود امادرمجموع بین مقاومت سویه ها به نقره اختلاف معنی داری مشاهده نشد.