سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
میثم هاشم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا نوشری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
صادق علیجانی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف ازاین تحقیق شناسایی تفکیک ژن عمده و استفاده از آنها درگاوداری جهت مدیریتی بهتر میب اشد و ارزش ارثی گاوها را نه فقط برای حالت پلی ژنی بلکه برای ژن عمده براورد نمود ازاطلاعات و رکوردهای ثبت شده برای صفت سوماتیک سل کانت ازگاوهای شکم اول استفاده گردید برای برطرف کردن اثرات داده های دورافتاده برروی نتایج آنالیز تفرق داده های دورافتاده صفت با استفاده ازروش باکس پلات ارایه شده درنرم افزار sas حذف گردیدند مدل توارث مختلط برای این منظور براورد پارامترهای ژنتیکی به کاربرده شد و درنرم افزار IBayes اجرا گردید پارامتر ژنتیکی با استفاده از آنالیز بیزی و به کمک الگوریتم گیبس درقالب مدل براورد شدند نتایج حاصله نشان داد که صفت شمارش سلولهای بدنی ژنی با اثرعمده تفکیک میگردد.