سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی عبدی چرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن
مسعود چراغی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن
سعید مهدوری – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

در سالهای اخیر، با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فضاهای شهری، حفر فضاهای زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مواردچالش بر انگیز در حفر فضاهای زیرزمینی بزرگ، حفر ایستگاههای مترو در شرایط ضعیف زمین و عمق کم میباشد. در این مقاله ایستگاه میدان نقش جهان اصفهان با استفاده از روش عددی )روش تفاضل محدود( مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به قرارگیری این ایستگاه در زیر بناهای مهم تاریخی، جابجاییهای حاصل از حفاری ایستگاه و نشست در سطح زمین از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. نتایج بدست آمده با استفاده از روشهای عددی، با مقادیر مجاز نشست ساختمانهای سطح زمین و جابجاییهای مجاز فضای حفاری شده مورد مقایسه قرار گرفته است.