سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر علمداریزدی – دانشیاران دانشگاه یزد
سیدمنصور بیدکی –

چکیده:

این مقاله مرتبط است با تغییر فرم پارچه زمانی که از نازل رنگی قیفی شکل عبور داده می شود تعداد۳۲ نمونه پارچه های گوناگون بصورت شانسی انتخاب و مقاومت خمشی آنها توسط دستگاه خمش کاواباتاا اندازه گیری گردید همچنین از هرنمونه پارچه یک دایره ۲۵سانتی متر بریده و از نازل رنگی و قیفی شکل ارتفاع ۱۰ سانتی متر قطر دهانه ورودی ۱۵ و خروجی ۲ سانتی متر و تحت حداکثر نیروی ۸۰۰ گرمی عبور داده شد گذراندن پارچه از نازل رنگی موجب شد تا بخشی از سطح نمونه که با دیواره درونی نازل درتماس است رنگی شود بعدنمونه های عبور داه شده از نازل رنگی به ۱۲ ناحیه دایره ای هم مرکز با مرکز نمونه تقسیم گردید و نسبت سطح رنگ گرفته به سطح همان منطقه محاسبه گردید نتایج نشان داد که سه قسمت از ۱۲ قسمت نمونه دایره ای شکل منطقه های ۲-۳و۵-۶و۱۰-۱۱ سانتیمتری ازمرکز نمونه با مقاومت خمشی پارچه همبستگی بالا دارند.