سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه شعبان علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چند سازه چوب
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل کارگرفرد – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محراب مدهوشی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی امکان ساخت MDF از مغز ساقه کنف صورت گرفت بدین منظور از مخلوط مغز کنف ارقام تاشکند، رودنیجر و کوبا استفاده گردید. پس از تهیه چیپس از مغز کنف بطول ۲ سانتی متر بوسیله ی بخارزن آزمایشگاهی بخارزنی شده و در دستگاه پالایشگر دیسکی الیاف مورد نیاز تهیه گردید تخته های آزمونی در دو دانسیته ۰/۵۵ و ۰/۷۵ گرم بر سانتی متر مکعب ساخته شدند. نتایج به دست آمده از اندازه گیری ویژگی فیزیکی نشان داد که در تخته MDF مغز کنف، جذب اب و واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب قابل رقابت با MDF صنوبر نمونه شاهد بوده و بعداز ۲۴ ساعت جذب آب و واکشیدگی ضخامت آن کمتر از نمونه شاهد بوده است و افزایش دانسیته سبب بهبود خصوصیات فیزیکی تخته ها گردید.