سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدایت اله امینیان – استادیار دانشگاه گنبد کاووس
مهرداد صدقی – مربی دانشگاه گنبد کاووس
محمدرضا معدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چوبی

چکیده:

تعداد ۱۸ تخته تراشه جهت دار osb با ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۰٫۶۵ گرم برسانتی مترمکعب از تراشه های چوبی راش به ابعاد ۱۲ × ۲ × ۰٫۶ سانتی متر حاصله از ضایعات کارخانه ی روکش و تخته لایه سازی با وضعیت استقرار تراشه ها در لایه میانی به دو حال تموازی و عمود برلایه ی سطحی ۹ تخته برای هریک از دوحالت و ۶% چسب فنل فرمالدئید با فشار ۳۰ کیلوگرم برسانتیم تر مربع پرس به مدت ۱۲ دقیقه ساخته شد و از هریک از دو وضعیت استقرار تراشه ها سه تخته درهریک از سه شرایط رطوبت نسبی ۶۵ و ۸۰ و ۹۵% و دمای ثابت ۲۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد تا پس از رسیدن رطوبت تخته ها به تعادل با محیط مقاومت خمشی آنها طبق استاندارد DIN-68763تعیین گردد آزمون تجزیه واریانس درسطح اطمینان ۹۵% نشان داد اثر جهت قرار گرفتن لایه ها درلایه میانی برمقاومت خمشی تخته تراشه ها معنی دار است و مقاومت خمشی تخته ها درشرایطی که تراشه ها درجهت موازی با سطح تخته قرارمیگیرند تا ۴۲۱/۲ (Kg/cm2 افزیاش می یابد.