سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا نادری درباغشاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
علیرضا جلالی زند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
علیرضا بنی طباء – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان
حسین زینلی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی امکان زراعت مخلوط زعفران و بابونه در مزرعه تحقیقاتی – آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان در سال زراعی ۸۸ – ۸۷ ۱۳ انجام گرفت. در این مطالعه کشت مخلوط سه گونه بابونه آلمانی، بابونه گاوی و بابونه شیرازی در دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره در یک مزرعه زعفران با عمر سه ساله بررسی گردید. آزمایش به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش تیمارهای زعفران و بدون زعفران به عنوان پلات اصلی وفاکتوریل دو تاریخ کاشت اواخر آبان (پس از اتمام برداشت گل زعفران) و اوائل اسفند و سه گونه بابونه گاوی، آلمانی و شیرازی به عنوان پلاتهای فرعی در نظر گرفته شد.نتایج حاصله نشان داد که امکان کشت بابونه در بین ردیفهای زعفران بدون هیچ گونه رقابت منفی بین این دو گیاه وجود دارد به طوری که عملکرد زعفران در تیمارهای مخلوط با بابونه با عملکرد زعفران در تیمار زعفران خالص تفاوت معنی داری نداشت ضمن اینکه در تیمار مخلوط زعفران و بابونه آلمانی پاییزه همزمان امکان تولید ۸۳ / ۱ کیلو گرم در هکتار گل زعفران و ۱۳۵۴ گل خشک بابونه با یک نسبت برابری زمین ۶۹ / ۱ وجود دارد که می تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشاورزان زعفران کار ایجاد نماید