سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور کلانتر – استادیارگروه گیاه پزشکی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی،یزد، ایران
علیرضا خوانین زاده – مربی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه تکنیک های کشت بافت گیاهی از تحول چشمگیری برخوردار شده و نقش تعیین کننده ای در ازدیاد انواع گونه های درختی، درختچه ای و علفی دارند . مزایایی از قبیل سهولت تکثیر، حفظ ثبات ژنتیکی، عدم محدودیت زمان و مکان و غیرهباعث شده است، این گرایش از بیوتکنولوژی اهمیت ویژه ای داشته باشد . در این تحقیق انار به دلیل هزینه های زیاد ازدیاد به رو ش های متداول موجود وهمچنین دارا بودن مسائل ومشکلات جانبی زیاد ، جهت تکثیر غیر جنسی به روش ریز ازدیادی انتخاب گردید . به منظور بررسی و تشخیص محیط کشت مناس ب چندین محیط کشت شامل Knop ،۱/۲Knop ،MS ،۱/۲MS ،DKW ،۱/۲DKW در مرحله شاخه زایی مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور با استفاده از طرح آماری فاکتوریل و اعمال تیمارهایBAP در چهار سطح شامل NAA 0) و / ۱و ۱و ۵ / ۲و ۵ )Mg/l در سه سطح شامل mg/l 0/2و۰/۱و۰ و با س ه تکرار، اثر هر یک از محیط ها و تنظیم کنند ه های رشد گیاهی در مرحله ی شاخه زایی مورد بررسی قرار گرفت . ریز نمونه ها از مریستم انتهایی جوانه های انتهایی گیاه انتخاب گردیدند و جهت ضدعفونی ریز نمونه ه ا از الکل ۹۶ درصد واتیکس ۱۵ درصد و شتسشو در مراحل زمانی مختلف استفاده شد . تحزیه و تحلیل آماری نتایج با استفاده نرم افزارSASنشان داد که محیط کشتDKW در مقایسه با سایر محیط ها دارای عملکرد بهتری در محله شاخه زایی می باشد؛ همچنین از تیمار غلظت بالای هورمونBAP 2میلی گرم در لیتر ) بدون NAA 0 میلی گرم در لیتر) در مرحله ی شاخه زایی بهترین نتیجه بدست آمد.