سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی کاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان
منصور راسخ – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مح
امیرحسین افکاری سیاح – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مح
محمدحسین کیانمهر – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، مجتمع آموزش عالی ابوریحان بیر

چکیده:

در این تحقیق از یک جداکننده وزنی برای جدا کردن یولاف از گندم استفاده شده است. دستگاه مذکوردارای پنج پارامتر قابل تنظیم سرعت هوا، دامنه نوسان ، فرکانس نوسان ، شیب طولی و شیب عرضی میز میباشد که تأثیر این پارامترها برای حصول به حداکثر جداسازی یولاف از گندم مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز آماری در دو آزمایش فاکتوریل در طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. درآزمایش اول اثر سه پارامتر شیب طولی ، شیب عرضی و فرکانس نوسان و در مرحله دوم اثر دو پارامتر دیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شیب طولی ۴ درجه، شیب عرضی ۲ درجه فرکانس نوسان ۴۵۰ سیکل بر دقیقه، سرعت هوای ۵/۷متر بر ثانیه و دامنه نوسان ۷ میلیمتر، بیشترین درصد جداسازی صورت گرفته است