سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود گرجی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

لوله گردابهای وسیله ای است که یک جریان گاز فشرده را به دو جریان سردوگرم تقسیم میکند دراین تحقیق عملکرد لوله گردابه ای درکاهش دما و میعان دو جریان گازی فشرده با فشارهای ۶۰/۹۵,۶۱/۹۵bar برای جایگزینی شیرژول تامسون موجود درواحد بازیابی اتان فاز ۴و۵ پارس جنوبی بررسی شده است دمای سرد ایجاد شده توسط این دو تجهیز با دمای نقطه شبنم برای بررسی امکان میعان جریان موجود مقایسه شده است برای این منظور یک مدل cfD دو بعدی با قرینه محوری و جریان چرخشی درنظر گرفته شده است مدل اولرین با بکارگیری روش حجم محدود و مدل استاندارد K-e برای محاسبات آشفتگی جریان منظور شده است نتایج نشان میدهد که عملکرد لوله گردابه ای درکاهش دما و میعان جریان گاز همانند عملکرد شیرژول تامسون نه تنها به ترکیب درصد جریان گاز ورودی بلکه به شرایط عملیاتی دما و فشار آن نیز بستگی دارد.