سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – مسؤل سالن تولید ورمی کمپوست سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
علی نجفی – مدیر عامل،معاون فنی، مدیر کارخانه کپوست و معاون توسعه سازمان بازیاف
علی آدینه نیا – مدیر عامل،معاون فنی، مدیر کارخانه کپوست و معاون توسعه سازمان بازیاف
نصراله جاوید – مدیر عامل،معاون فنی، مدیر کارخانه کپوست و معاون توسعه سازمان بازیاف

چکیده:

در سالهای اخیر، استفاده از بیوتکنولوژی در کشورهای جهان سوم، برای افزایش حاصلخیزی خاک ها، رسیدن به کشاورزی پایدار، کاهش فقر غذایی، رفع آلودگیهای محیطی و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در این زمینه، تلاش محققان بر این است که ارتباط مثبت بین موجودات اکوسیستمهای طبیعی و جوامع بشری ایجاد کنند. از آنجا که کرم های خاکی مهمترین جزء بسیاری از خاک ها می باشند امروزه توجه بسیاری از محققان را برای نیل به اهداف مذکور به خود جلب کرده اند. تحقیق حاضر با هدف بررسی پتانسیل بازیافت ضایعات کمپوست استاندارد قارچ به کمک فرآیند تولید ورمی کمپوست انجام پذیرفت. در این طرح، نوع گونه کرم خاکی مورد استفاده برای بازیافت ضایعات کمپوست استاندارد قارچ، گونه Eisenia foetida بود.این تحقیق در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار نوع ترکیب مواد مختلف بستر (شامل درصدهای مختلفی از زباله تخمیر شده،کمپوست استاندار قارچ، کاه و کلش گندم، خاک اره و برگ خرد شده) و در سه تکرار برای مدت ۴۵ روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مواد زاید آلی فوق الذکر به نحو مطلوبی می توانند توسط کرم های خاکی به عنوان ماده غذایی مصرف شده و به کودی سرشار از مواد آلی و مغذی به نام ورمی کمپوست تبدیل شوند. مقایسه تیمارهای مختلف نشان داد که تیمار دارای ۴۰ % زباله تخمیر شده، ۱۵ %کمپوست استاندار قارچ، ۵% کاه و کلش گندم، ۱۵ % خاک اره و ۲۵ % برگ خشک شده نسبت به سایر تیمارها دارای بیشترین درصد افزایش در تعداد کرم های خاکی در طی مدت تحقیق بود. همچنین این تیمار نسبت به سایر تیمارها از ارزش غذایی مناسب تری نیز برخوردار بود.