سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامعلی بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم،
عبدالحسین ابوطالبی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم و اصفهان
بهنام بهروزنام – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم و اصفهان
مهرداد جعفرپور – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،

چکیده:

به منظور بررسی امکان تولید نهالهای پیوندی از قلمههای زیتون در زمان ریشه زایی، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل زمان انجام پیوند( پیوند همزمان با کاشت قلمهها و پیوند روی قلمههای ریشه دار شده همزمان با انتقال به گلخانه انطباق)، نوع رقم پایه(شنگه و گرگان) و نوع رقم پیوندک( فیشمی، شیراز و دزفول)، بود. قبل از کاشت قلمهها، از محلول ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتراسید ایندول بوتیریک جهت تسهیل ریشهزایی استفاده شد. بر اساس نتایج، فاکتورهای زمان پیوند، نوع پیوند، رقم پایه و رقم پیوندک و اثرات متقابل آن ها بر روی درصد ریشهزائی قلمهها تأثیر معن یداری نداشت. زمان دوم پیوند، تاثیر بیشتری بر گیرایی پیوند داشت ولی طول دوره تولیدنهال پیوندی ریشهدار، طولانیتر بود. پیوند سپری وارونه از پیوند نیمانیم گیرایی بیشتری داشت. طول دوره تولید نهال در زمان اول پیوند ۹۰ روز بود.