سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامعلی بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
عبدالحسین ابوطالبی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم
مهرداد جعفرپور –
بهنام بهروزنام –

چکیده:

به منظور بررسی امکان تولید نهالهای پیوندی از قلمه های زیتون درزمان ریشه زایی این تحقیق درگلخانه شرکت پیشگامان سازندگی فسا انجام شد ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب بلوک کامل تصادفی با چهارتکرار به اجرادرآمد تیمارها شامل زمان انجام پیوند پیوند همزمان با کاشت قلمه ها و پیوند روی قلمه های ریشه دار شده همزمان با انتقال به گلخانه انطباق نوع رقم پایه شنگه و گرگان و نوع رقم پیوندگ فیشمی شیراز و دزفول بود قبل ازکاشت قلمه ها از محلول ۳۰۰۰ میلی گرم درلیتراسید ایندول بوتریریک جهت تسهیل ریشه زایی استفاده شد براساس نتایج فاکتورهای زمان پیوند نوع پیوند رقم پایه و رقم پیوندگی و اثرات متقابل آنها برروی درصد ریشه زایی قلمه ها تاثیر معنی داری نداشت زمان دوم پیوند تاثیر بیشتری برگیرایی پیوند داشت ولی طول دوره تولید نهال پیوندی ریشه دار طولانی تر بوده پیوندسپری وارونه از پیوند نیمانیم گیرایی بیشتری داشت طول دوره تولید نهال درزمان اول پیوند ۹۰ روز بود.