سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران شرفی زاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
حسن نوری نژاد – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، واحد کنترل و گواهی بذر و نهال خوزستان
حسین صادقی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت کنترل و گواهی بذر نهال

چکیده:

سطح زیر کشت ذرت استان خوزستان در حال حاضر ۹۴-۹۰ هزار هکتار می باشد که این سطح زیر کشت نیاز به حدود ۲۰۰۰-۱۸۰۰ تن بذر دارد. که قسمت زیادی از این بذور هر ساله از خارج استان تامین می شود که با توجه به شرایط خاص آب و خواص این استان هر ساله مشکلات عدیده ای از جمله بد سبزی ناشی از کاهش قوه نامیه و ویگور بذر در سطح بسیاری از مزارع بوجود می آید. ضمن این که تولید بذر ذرت هیبرید سینکل کراس ۷۰۴ در کشت تابستانه در استان با مشکلاتی در زمان برداشت و خشک نمودن (برداشتت د رزمستان) مواجه است، این تحقیق جهت بررسی امکان تولید بذر ذرت هیبرید سینکل کراس ۷۰۴ درکشت بهاره بصورت بلوک های کامل تصادفی در ۴ تاریخ کاشت که از اول بهمن ماه شروع و به مدت هر ۱۵ روز یکبار در ۴ تکرار در سال زراعی ۸۹-۸۸ در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا گردید. د رپایان صفاتی از قبیل : تعداد بلال در سطح مربع، تعداد ردیف روی هر بلال ، تعداد دانه روی ردیف، وزن هزار دانه و د رنهایت عملکرد دانه ارزیابی، تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین ها صورت گرفت و بهترین تاریخ کاشت بدست آمده بین نیمه دوم بهمن تا اوایل اسفند ماه با عملکرد ۱۱۰۹ کیلو گرم در هکتار حاصل گردید.