سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا دریس – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار شرفی – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش اثر سرعت آسیاکاری بر سیستم احتراقیAl/ZrO2/H3BO3مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور.پودرهای خام اولیه با نسبتهای استوکیومتری مشخص و نسبت گلوله به پودر ۱:۱۰ با سرعتهای ۳۵۰ ۴۵۰ و ۵۰۰ دور بر دقیقه به مدت ۱۵ ساعت تحت عملیات آسیاکاری قرار گرفتند. همچنین آنالیز حرارتی افتراقیDSC) با نرخ گرمایش۴۰C/min برای نمونه خام انجام شد. به منظور بررسی فازهای تشکیل شده، آنالیز فازیXRD بر روی نمونهها صورت پذیرفت و نتایج نشان داد که در سرعتهای پایین کامپوزیت مورد نظر تشکیل نشده و تنها برخی از فازهای بین فلزیAl-B ظاهر شده است. همچنین با افزایش سرعت آسیاکاری احتمال سنتر کامپوزیت در محفظه آسیاب بیشتر خواهدشد. در نمونه آسیا شده با سرعت۵۰۰rpmمشاهده شد که بعد از ۷ ساعت آسیاکاری سنتز کامپوزیتAl2O3-ZrB2در محفظه آسیاب، طی یک واکنش انفجاری(به شدت گرمازا) انجام شد. مورفولوژی کامپوزیت سنتز شده با میکروسکوپ الکترونی روبشیSEMبررسی شد که ساختار کاملا متخلخل را نشان داد.