سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساحل رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خمیرو کاغذ

چکیده:

امروزه با توجه به کمبود منابع چوبی جنگلی و افزایش جمعیت تلاش جهت یافتن منابع لیگنوسلولزی بعنوان جایگزینی برا یمواد چوبی امری اجتناب ناپذیر است پس تمایل بهسمت پسماندهای کشاورزی بعنوان ماده خام می تواند امیدبخش باشد این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات ساقه کلزا بعنوان منبع سلولزی جدید جهت استفاده درصنایع خمیر وکاغذ انجام گرفته است دراین مطالعه خصوصیات ساختار مورفولوژیکیالیاف ساقه کلزا که نشان داد با وجود داشتن دیواره سلولی ضخیم تر شباهت زیادی به سایر منابع غیرچوبی به ویژه الیاف پهن برگان دارد در بررسی ترکیبات شیمیایی ان نتیجه شد که ساقه کلزا میزان سلولز کمتر لیگنین و همی سلولز یکسان با سایر منابع غیرچوبی دارد همچنین شرایط امکان استفاده از آن بصورت ماده خام فیبری نیز بررسی شده است درپایان نتایج نشان داد کهساقه کلزا بعنوان یک گیاه غیرچوبی قابلیت استفاده درصنایع سلولزی دارد