سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشدباغبانی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی میناب
یعقوب حسینی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
صادق بهرامی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
مهرداد سلجوقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

دراین بررسی اثرات غلظت های مختلف نفتالن استیک اسید NAA برسال آوری نارنگی سیاهو مورد بررسی قرارگرفت اینآزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور زمان محلول پاشی ۳۰ و ۵۰ روز پس از گلدهی و غلظت NAA صفر، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم درلیتر با ۳ تکرار و دو درخت در هر تکرار به مدت ۴ سال به اجرا درآمد. لذا در مجموع شامل ۴۸ درخت نارنگی سیاهو واحدهای آزمایشی بود فاکتورهای مورد ارزیابی شامل مقدار محصول و متوسط وزن میوه بود نتایج نشان داد که استفاده از غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر و زمان محلول پاشی ۵۰ روز پس از گلدهی تا حدودی می تواند سال آوری را دراین نوع نارنگی تعدیل کرده و نوسانات عملکرد در طول سالهای مختلف را کاهشدهد همچنین استفاده از ۲۰۰ میلی گرم در لیتر NAA در هر دو زمان محلول پاشی منجر به تولید میوههای درشت تر نسبت به بقیه تیمارها شد.