سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب
حمیدرضا بهرامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
یعقوب حسینی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
صادق بهرامی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

در این بررسی اثرات غلظت های مختلف نفتالن استیک اسید ( NAA ) بر سال آوری نارنگی سیاهو مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور زمان محلولپاشی ( ۳۰ و ۵۰ روز پس از گلدهی) و غلظت NAA (صفر، ۲۰۰ ، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر) با ۳ تکرار و دو درخت در هر تکرار به اجرا درآمد. لذا در مجموع شامل ۴۸ درخت نارنگی سیاهو (واحدهای آزمایشی) بود. فاکتورهای مورد ارزیابی شامل مقدار محصول و متوسط وزن میوه بود. نتایج نشان داد که استفاده از غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر و زمان محلولپاشی ۵۰ روز پس از گلدهی تا حدودی می تواند سال آوری را در این نوع نارنگی تعدیل کرده و نوسانات عملکرد در طول سال های مختلف را کاهش دهد. همچنین استفاده از ۲۰۰ میلی گرم در لیتر NAA در هر دو زمان محلولپاشیمنجر به تولید میوه های درشت تر نسبت به بقیه تیمارها شد. افزایش غلظت NAA تأثیری در کاهش سال آوری نداشت