سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب
حمیدرضا بهرامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
یعقوب حسینی – استادیارمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
صادق بهرامی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

در این بررسی اثرات غلظت های مختلف نفتالن استیک اسیدNAA)بر سال آوری نارنگی سیاهو مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور زمان محلولپاشی ( ۳و ۵۰ روز پس از گلدهی) و غلظت NAA صفر، ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر) با ۳ تکرار و دو درخت در هر تکرار به مدت ۴ سال به اجرا درآمد. لذا در مجموع شامل ۴۸ درخت نارنگی سیاهو (واحدهای آزمایشی) بود.فاکتورهای مورد ارزیابی شامل مقدار محصول و متوسط وزن میوه بود. نتایج نشان داد که استفاده از غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر و زمان محلولپاشی ۵۰ روز پس از گلدهی تا حدودی می تواند سال آوری را در این نوع نارنگی تعدیلکرده و نوسانات عملکرد در طول سال های مختلف را کاهش دهد. همچنین استفاده از ۲۰۰ میلی گرم در لیتر NAA هر دو زمان محلولپاشی منجر به تولید میوه های درشت تر نسبت به بقیه تیمارها شد. افزایش غلظتNAA تأثیری در کاهش سال آوری نداشت