سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی حسن شاهیان – کرمان بزرگراه امام خمینی دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه زیست شناسی

چکیده:

فنل و ترکیبات فنلی بعنوان آلوده کننده های محیط زیست هستند حذف فنل ا زخروجی آب صنایع دارای اهمیت عملی عمده ای برای حفظ محیط زیست می باشد تجزیه فنل معمولا بواسطه روشهای فیزیکوشیمیایی صورت می گیرد اما این روشها هزینه بر بوده و واسطه های خطرناک تولید می کند تجزیه بیولوژیکی فنل هم اکنون مورد توجه قرارگرفته است از بین میکروارگانیسم ها باکتریها و مخمرها اهمیت خاصی در تجزیه فنل دارند دراین پژوهش ۱۵ سو یه های باکتریایی و ۷ سویه مخمری تجزیه کننده فنل ا پساب های آلوده به فنل جداسازی گردیده و قابلیت این سوه ها در تجزیه غلظت های مختلف فنل بررسی شد نتایج ح اکی از آن بود که کلیه سویه های باکتریایی تا غلظت ۵۰۰ میلی گرم در لیتر فنل را به خوبی حذف کردند اما سویه های مخمری کارایی بهتری در حذف فنل داشتند.