سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن پرویزی مساعد – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،همدان، ایران
امین جهانگرد – کارشناسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،همدان،ایران
باقر صفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

به منظور یافتن اثر فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در خاک و سبزیجات مطالعه ای در این زمینه در شهرستان همدان و در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت. برای این منظور سه منطقه در شهرستان همدان مورد نمونه برداری قرار گرفت. منطقه بلوار آزادگان به عنوان منطقه شاهد که با آب قنات آبیاری می شد و مناطق جاده فرودگاه و میدان عاشورا به عنوان مناطق تیمار که با فاضلاب شهری تصفیه نشده آبیاری می شد و از هر منطقه تعداد ۱۵ نمونه از خاک و ۱۵ نمونه از سبزیجات کشت شده برداشته شد و بعد از عمل هضم اسیدی نمونه ها، ۵ عنصر سرب ،روی ،مس ،منگنز و کروم در خاک و سبزیجات با دستگاه جذب اتمی مورد آنالیز قرار گرفت .با انجام تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار Spss 16 ،نتایج حاصله نشان داد که میانگین غلظت فلز مس در خاک هر سه منطقه‌ی بلوار آزادگان ،جاده فرودگاه و میدان از حد استاندارد تعیین شده بیشتر بوده و میانگین غلظت فلز منگنز در منطقه جاده فرودگاه از حد استاندارد تعیین شده بیشتر بودند . بقیه ی عناصر کمتر از حد استاندارد قرار داشتند. همچنین مشخص شد که میانگین غلظت فلز روی در سبزیجات هر سه منطقه بلوار آزادگان ،جاده فرودگاه و میدان عاشورا از حد استاندارد تعیین شده بیشتر بوده و میانگین غلظت فلز منگنز در منطقه جاده فرودگاه از حد استاندارد تعیین شده بیشتر بود و بقیه عناصر کمتر از حد استاندارد قرار داشتند. با مقایسه میانگین غلظت ۵ فلز در خاک و سبزیجات سه منطقه مشخص شد که سه منطقه از نظر میانگین غلظت ۵ فلز در سطح معنی داری ۵ % با یکدیگر اختلاف معنی داری P<0.5) ( دارند