سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژده حیدری – موسسه تحقیقات پسته کشور
رضا عسکری – موسسه تحقیقات پسته کشور
محسن اسلامی – اداره هواشناسی رفسنجان

چکیده:

تبدیل ضایعات پسته به ورمی کمپوست مناسب ترین روش تبدیل مواد زائد به کودهای آلی است برای تهیه ورمی کمپوست چهار تیمارشامل : پوست نرم با کود حیوانی به نسبت مساوی – پوست نرم با ۱/۴ کود حیوانی – پوست نرم و اوره – پوست نرمبه تنهایی درجعبه های چوبی ریخته شد سپس کرمهای خاکی به هر جعبه اضافه گردید توده ها همیشه مرطوب نگهداشته شدند دمای محیط بین ۲۰ تا ۳۰ درجه بود هرماه تا هفت ماه نمونه برداری از توده های ورمی کمپوست انجام شد نمونه های برداشت شده تجزیه و عناصر غذایی آنها اندازه گیری شد نتایج نشان داد تغییرات غلظت پتاسیم منیزیم سدیم و اهن غیر معنی دار است ولی غلظت پتاسیم روند کاهشی و غلظت آهن روند افزایشی دارد غلظت فسفر کلسیم روی ومنگنز با گذشت زمان افزایش یافته بطوریکه این عناصر درماه هفتم بیشترین غلظت را دارند غلظت عنصر مس در ماه های سوم تا ششم تقریبا برابر و بیشترین مقدار و در ماه هفتم کاهش یافته است. مقایسه تیمارهای مختلف نشان میدهد تهیه ورمی کمپوست با کود حیوانی درهر دو تیمار بهتر از ورمی کمپوست اوره و بدون کود است.