سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید متولی زاده نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
محمدحسین رامشت – استاددانشگاه اصفهان
سینا صلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

شهرقم برروی یک مخروط افکنه بزرگ واقع شده که حوضه تغذیه وسیع بالا دست موجب گردیده است شیب هیدرولیکی به سمت پایین دست باشد ازطرف دیگر گنبد نمکی قم در۲۰کیلومتری شمال غربی شهرقم قرارگرفته است با مطالعه جهت زهکشی آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی معلوم گردیده است با اینکه آب زیرزمینی قم لب شور است ولی این شوری متاثر ازگنبد نمکی قم نمی باشد بلکه ازسایر رسوبات نمکی منطقه منشا گرفتها ست روش تحلیلی برای اثبات فرض موجود روش تحلیل مورفولوژی کلیماتولوژی و لیتولوژی بوده که نهایتا امکان تاثیر گنبد نمکی قم درشوری آب های زیرزمینی منطقه رد شد