سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعبدالصاحب مرتضوی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
حیم پیغان – دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا اسکندری – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور( اهواز)
محمد راضی جلال – دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین تحقیق تعداد ۲۰۰ عددما هی بنی پرورشی با متوسط وزن ۹۹ گرم از استخر خاکی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور صید وبه ۳عدد وان فایبر گلاس منتقل شدند. سپس از بین آنان تعداد ۶۰ قطعه بطور ت صادفی انتخاب ودر ۶گروه ۱۰ تائی قرار داده شدند ماهیان گروه اول یا گروه شاهد در معرض هیچ نوع ماده بیهوشی قرار نگرفت ولی ۵ گروه دیگر به روش غوطه وری در معرض ماده بیهوش کننده پروپوفول قرار گرفتند غلضتهای استفاده شده پروپوفول به تر تیب ۲و ۴ و ۶و ۸و ۱۰ میلی گرم در لیتر بود در این مرحله زمان شروع بیهوشی ، زمان بیهوشی کامل ، وزمان بازگشت از بیهوشی وهمچنین میزان بازماندگی در گروههای مختلف در معرض دارو قرار گرفته اندازه گیری وثبت گردید. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد ماهیان در غلظتهای مختلف پروپو فول از ۲تا ۱۰ میلی گرم در لیتر در زمان ۱۲±۷۸ ثانیه تا ۸±۳۲ ثانیه شروع به بیهوش شدن می کنند همچنین مدت زمان رسیدن به بیهوشی کامل از ۲۸±۳۶۱ ثانیه در غلظت ۲ میلی گرم در لیتر تا ۱۶±۶۱ ثانیه در غلظت ۱۰ میلی گرم بوده است متوسط زمان بازگشت از بیهوشی نیز ۳۰±۱۷۵ ثانیه در غلظت ۲ میلی گرم در لیتر تا ۲۳±۳۱۸ ثانیه در غلظت ۱۰ میل یگرم در لیتر بوده است. همچنین میزان بازماندگی ماهیان در همه گروهها بجز گروه ماهیانی که با غلضت ۱۰ میلی گرم در لیتر پروپوفول بیهوش شده بودند ۱۰۰ در صد بود ، بازماندگی در این گروه با ۳ عدد تلفات ۷۰ درصد بود.درمجموع به نظر می رسد ماده پروپوفول به عنوان یک داروی بیهوش کننده که مطالعات انجام شده بی خطر بودن آن را نشان میدهد درغلضت های ۲تا ۸ میلی گرم درلیتر میتواند دربیهوشی ماهیان مورداستفاده قرار گیرد.هرچند باتوجه به ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی استفاده از دز پائین آن ۲تا ۴ میلی گرم در لیتر پیشنهاد می گردد