سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سهراب دل انگیزان – استادیار، عضو هیأت علمیدانشگاه رازی، گروه اقتصاد
مهرداد قنبری – دانشجوی دکتری و عضو هیأت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
میثم اسماعیلی – کارشناسارشد مدیریتبازرگانی، گرایشمالی

چکیده:

با توجه به اهمیت شرکت صنایع پتروشیمی استان کرمانشاه به عنوان یکی از واحدهای صنعتی استان، در این پژوهش سعی براین است که امکان بکارگیری سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت در این شرکت مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی ۱ بوده و روش مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به صورت میدانی در سال ۱۳۸۹ انجام پذیرفته است. برای ارزیابی فرضیهها پرسشنامهای با مقیاس لیکرت طراحی شده است که این پرسشنامه در اختیار مدیران و سرپرستان مالی شرکت صنایع پتروشیمی جهت تجزیه و تحلیل فرضیات قرار گرفته است. نتایج بدست آمده ابتدا با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شده و سپس با استفاده از آزمون T-Test تکنمونهای در سطح اطمینان ۹۵ % بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که امکان بکارگیری سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت در شرکت صنایع پتروشیمی استان کرمانشاه وجود دارد