سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

انیس برادران خلخالی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست)موسسه آموزش عالی مطهر مشهد(
محبوبه میر – دانشجوی کارشناسی محیط زیست
مهحمدصادق غضنفری مقدم – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد و استاد موسسه آموزش عالی

چکیده:

محدودیت منابع آب چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی همواره یکی از معضلات بشر بوده است. استفاده پایدار ازمنابع آب علاوه بر حفظ این منابع ازنظر کیفی، باعث جلوگیری از آلودگی آنها نیز می شود مدیریت منابع آب بخشی ازبرنامه ریزی توسعه کشورها تلقی می شود و هرکشوری بر مبنای میزان منابع آب در دسترس، برنامه خاصی را برای بهره برداری بهینه از منابع آب موجود اجرا می نماید.ودرحال حاضر آلودگی ناشی از پساب کارخانه ها ، زه آبکشاورزی و … مشکلات زیادی را در رابطه با کیفیت آبها به وجود آورده اند. یکی از این مشکلات شکوفایی جلبکی آبهای ساکن توسط نیتروژن و فسفرمی باشد که باعث تغییر رنگ و بو در آب می شود. هدف از این پروژه بررسی نقشآبزیان در تصفیه آبها به عنوان یک روش بیولوژیکی می باشد .ماهی وآبزیان نقش بسزائی در تصفیه منابع آبی ایفا میکنند به عنوان مثال سیاه ماهی عمدتاًًًً از رسوبات )دتریتهای گیاهی( و نیز مقادیری از جلبک های رشته ای تغذیه و به تصفیه آب کمک می کنند . مطالعات سد کارده مشهد نشان می دهد تصفیه توسط آبزیان علاوه بر بهبود کیفیت آبهادارای ارزش اقتصادی فراوانی می باشد که تاثیر بسزایی در مدیریت منابع آبی دارد. در این مقاله سعی شده است که با مطالعه روش های سازگار با اکوسیستم، امکان رفع مشکل شکوفایی جلبکی در منابع آب ساکن بویژه دریاچه سدهامورد بررسی قرار گیرد.