سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران_مهندسی آب دانشگاه آزاد ا
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺠﺪزاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سید عباس حسینی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عباس شویدی – دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

حوضهای ته نشینی از معمول ترین واحدهای تصفیه خانههای آب می باشند و کارایی حذف جامدات معلق درآنها از اهمیت بالایی برخوردار است . به طور کلی حوض های ته نشینی با دو پارامتر هیدرولیکی زمان ماند و بار سطحی وبه صورت تجربی طراحی می گردند. اما در حقیقت کارایی یک حوض تهنشینی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند وجود جریان های میانبر، وجود توربولانت، ایجاد مناطق مرده وسیع در حوض ها، وجود جریان های چگالناشی از ا ختلاف دما یا غلظت داخل حوض و غیره میباشد. امروزه به منظور افزایش کارایی تهنشینی در حوض های ترسیب از صفحات مورب ۱ داخل حوض استفاده می کنند؛ ولی از آنجایی که تنها جنبه فیزیکی رسوب موجود در حوضچهها حائز اهمیت نیست بلکه هیدرولیک جریان نقش برجسته ای را در کار آیی حوض بازی می نماید لذا به منظور بهینه کردن عملکرد حوض باید جریان واردشونده به حوض آرام باشد وآشفتگی به حداقل برسد . ویژگیهای هیدرولیکی حوضهای تهنشینی با استفاده از منحنیهای توزیع زمان ماند یاRTD Curves ارزیابی می گردند . در مقاله حاضر با استفاده از روشRTD اثر نرخ دبی ورودی و میزان زاویه قرارگیری صفحات مایل بر روی کارایی هیدرولیکی حوض های ته نشینی مطالعه شده است . با یک نگاه کلی بر نتایج آزمایشات این نتیجه حاصل گردید که در نرخ دبی ورودی ۱۲ لیتر بر دقیقه و زاویه ۴۵ درجه بیشترین راندمان های هیدرولیکی حاصل گردید و بطور مثال شاخص هیدرولیکی عدد انتشار d به میزان ۲۰/۸۳ درصد افزایش یافت