سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن ایزانلو – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
محمد ملکوتیان – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مریم مصرقانی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ابوذر پاریزی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

رشد سریع جمعیت، افزایش مصرف مواد و در نتیجه ازدیاد تولید زباله یکی از معضلات مهم زیس تمحیطی و بهداشتی عصر حاضر شده است. از سوی دیگر با افزایش آگاهی بشر در رابطه با مواد با ارزش موجود در زباله، علم بازیافت و تفکیک مواد راهکاری مناسب برای استفاده مجدد از زباله پیش روی انسان قرار داده است. بازیافت مواد در کنار تأمین سود اقتصادی و کمک به احیاء منابع طبیعی کاهش چشمگیر مقدار زباله تولیدی می گردد. همچنین، رعایت اصلاح الگوی مصرف کاهش تولید زباله را دربر خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش ۱) بررسی کمی وکیفی زباله های تولیدی خوابگاه ها و پتانسیل بازیافت آن ۲) بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه بازیافت و جداسازی مواد زائد جامد ۳) اصلاح الگوی مصرف به عنوان راهکاری برای کاهش تولید زباله و مصرف مواد می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است و برای تعیین میزان زباله های تولیدی و پتانسیل بازیافت آن در خوابگاه های علوم پزشکی کرمان (بوستان ۱ و ۲) با کمک روش آنالیز وزنی نرخ تولید روزانه زباله و مقدار اجزا بازیافت شدنی انجام شد و سپس میزان آگاهی دانشجویان در زمینه بازیافت و جداسازی اجزا زباله بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد میانگین سرانه زباله تولیدی دانشجویان در خوابگاه بوستان ۳۰۸g/d بود. کل میزان زباله تولیدی ۱۵۷/۹۷kg/d بود که از یان میزان ۶۳/۴۸% پسماند های غذائی و بقایای میوه و سبزیجات، ۶/۶۹% کاغذ و کارتن، ۳/۳۴% پلاستیک، ۱/۳۳% فلز ، ۶/۶۸% شیشه ، ۱۶/۷ % نان خشک، و ۱/۷۸% اجزای دیگر بود. این نشانگر پتانسیل بالا برای بازیافت کاغذ، شیشه، پلاستیک و همچنین تبدیل پسماند های غذائی به کمپوست دارد. ارزیابی آگاهی و نگرش دانشجویان درباره بازیافت نشان داد ۹۱/۸۲% دانشجویان به اهمیت بازیافت هم از دیدگاه اقتصادی و هم از دیدگاه زیست محیطی آگاه بودند. هرچند آگاهی دانشجویان درباره جداسازی و بازیافت بالا بود، ولی تن ها ۱۷/۸۴% دانشجویان زباله های بازیافت شدنی را از دیگر زباله ها جدا می کردند که نشان دهنده نبود یک برنامه عملی برای جداسازی زباله ها در خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.