سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه پورمحمدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
فرید گلکار – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها

چکیده:

تکنیک بارورسازی ابر یکی از روشهای موثر و نوین جهت کاهش اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی و افزایش آب در دسترس می باشد. اولین گام جهت استفاده از این تکنیک، بررسی منطقه مورد مطالعه و انتخاب زمان و مکان مناسب بارور سازی ابر می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان بارور سازی ابر در استان گلستان جهت افزایش بارش و تاثیرگذاری مثبت بر منابع آبی این استان می باشد. در این مقاله ابتدا به بررسی پارامترهای اقلیمی دما، بارش، سرعت باد، ابرناکی , تعداد روزهای یخبندان و مه آلودگی در ایستگاههای موجود در استان گلستان پرداخته شد و به این ترتیب زمان های مناسب بارور سازی ابر در حوزه انتخاب گردید. جهت انتخاب مکان های مناسب بارو رسازی ابرها اقدام به تهیه نقشه آبراهه ها، سدها، کاربری اراضی، پراکنش مکان فرودگاهها در استان، پراکنش ایستگاههای موجود و… شد. در گام بعدی با استفاده از داده های مدل (سایت NCEPNCAR) نقشه های هم دما (ایزوترم) در سطوح بالایی جو (۸۵۰ هکتوپاسکال) در ماههای مستعد باروری ابر رسم تا امکان بارور سازی هوایی (استفاده از هواپیما) و زمینی (استفاده از ژنراتورها) در منطقه بررسی شود. نتایج این تحقیق با توجه به پارامترهای بررسی شده نشان داد ماههای اکتبر، نوامبر، دسامبر، فوریه، مارس و آوریل جهت بارو رسازی ابر در استان گلستان مناسب می باشد.