سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه ربیعی مطلق – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو ب
ماهرخ فلاحتی رستگار – اعضای هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید روحانی – اعضای هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز جعفرپور – اعضای هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

وFusarium oxysporum f.sp. Cepea یکی از بیمارگرهای مهم پیاز در ایران است. در این مطالعه بذور تولیدی در چهار شهرستان از استان های خراسان رضوی و شمالی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش اول بذور ضد عفونی شده با هیپوکلریت سدیم ۱% در محیط PDA کشت گردیدند و مشخص گردید که بذور مناطق مختلف بین ۴۸-۰ درصد به گونه ی F. oxysporum آلودگی دارند. در آزمایش دوم بذور ضد عفونی شده، در خاک استریل و تحت شرایط گلخانه کشت شدند و امکان انتقال بیماری از بذر به گیاهچه مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جدایه های F. oxysporum تحت آزمون های بیماریزایی و اثبات فرم اختصاصی قرار گرفتند و مشخص گردید جدایه های مورد بررسی F.oxysporum f.sp. cepea می باشند. با توجه به نتایج این تحقیق گونه ی F. oxysporum f.sp. cepea را می توان به عنوان یک بیمارگر بذر زاد در پیاز و عامل مرگ و میر گیاهچه های پیاز در مزراع در نظر گرفت.