سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش گیاهان دارویی
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

همان طور که عوامل محیطی مختلف بر میزان و کیفیت اسانس تاثیر دارند، تغییر در پتانسیل اسمزی سیستم استخراج نیز می تواند بر میزان و کیفیت اسانس استخراج شده مؤثر باشد. به همین منظور آزمایشی با هدف بررسی امکان افزایش راندمان استخراج اسانس با تغییر در پتانسیل اسمزی سیستم استخراج بر ۴ گیاه دارویی زنیان، نعناع فلفلی، آویشن شیرازی و اکالیپتوس در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار صورت گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که تاثیر پتانسیل اسمزی محلول بر راندمان استخراج اسانس در سطح یک درصد معنی دار است. بالاترین راندمان استخراج اسانس با غلظت محلول نمک Nacl 3 در صد (دمای استخراج ۹۸٫۵ ) به دست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان اظهار نمود که تغییر در پتانسیل اسمزی با کاربرد نمک طعام تا حد ۳ درصد میتواند باعث افزایش راندمان استخراج اسانس شود. کاهش بیشتر پتانسیل اسمزی با کاربرد نمک طعام به میزان ۱۰ درصد منجر به کاهش راندمان استخراج گردید.