سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی فر – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مرتضی یوسفی – گروه شیلات، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین اثرات افزودن سلول های غیرفعال مخمر ساکارومایسس سروزیه واریته الپیدوس (Saccharomyces cervisiae Var. Ellipsodeus) به جیره بر باکتری های پروبیوتیکی موجود در میکروفلور بومی روده بچه فیل ماهی (Huso huso) بود. سلول های غیرفعال مخمر مذکور در سطوح ۱، ۲، ۵ درصد به جیره غذایی بچه فیل ماهی اضافه شده و بچه ماهی ها به مدت ۷ هفته با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. در انتهای دوره سطوح باکتری های پروبیوتیکی (جنس لاکتوباسیلوس) و تعداد کل باکتری ها در میکروفلور روده به ترتیب از طریق کشت بر روی محیط های کشت های MRS آگار و پلیت کانت آگار (PCA) تعیین شدند. بررسی آماری نتایج نشان داد که میزان باکتری های جنس لاکتوباسیلوس با افزایش سطح مخمر جیره افزایش می یابد بطوریکه در تیمار ۵% بیشترین افزایش را داشت. با این وجود تفاوت معنی داری بین تعداد لاکتوباسیلوس ها در تیمار ۱ و ۲% با شاهد وجود نداشت. افزایش تعداد لاکتوباسیلوس ها در تیمارهای تغذیه شده با سلول های غیر فعال مخمر به دلیل تامین نیازهای غذایی این باکتری های برای رشد و افزایش تعداد می باشد. باتوجه به اثرات سودمند باکتریهای پروبیوتیکی، استفاده از مخمر ساکارومایسس سروزیه واریته الپیدوس، راهکاری مناسب جهت افزایشتعداد و غالبیت آن ها در فلور باکتریایی روده بچه فیل ماهی می باشد.