سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی طبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
زهرا کشتگر – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی امکان استقرار نظام جامع آموزش و یادگیری کارکنان بر مبنای ایزو ۱۰۰۱۵ در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران پرداخته است. روش تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی پیمایشی می باشد که از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی آن به مقدار ( ۰٫۷۱ ) سنجیده شد. همچنین با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به نرمال بودن داده ها پرداخته و با استفاده از آزمون به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و نتایج نشان می دهد که سیستم نیاز سنجی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران بر اساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ احصاء می شود اما طراحی و برنام ه ریزی آموزشی منابع انسانی و اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی نتایج آموزشی منابع انسانی بر اساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ دراداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران انجام نمی گیرد