سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

نازنین علیزاده ساروی – کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی
مجتبی طبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

تحقیق حاضر تحت عنوان «بررسی امکان اجرای (استقرار) نظام مدیریت عملکرد در شرکت «تأسیسات صنایع سارویه» در استان مازندران صورت می پذیرد. برای این منظور از مدل آرمسترانگ جهت ارزیابی عملکرد شرکت سارویه استفاده می شود. خبره های شرکت شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان با ابزار پرسشنامه با روایی قابل ملاحظه و ضریب پایایی آلفای کرونباخ ۹۴% زمینه یابی و سپس با آزمون T-Test استنباط و رتبه بندی شده است. نتایج نشان داده است که از میان ه فت مؤلفه اجرای (استقرار) مدیریت عملکرد شرکت مؤلفه هایی مانند ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، توسعه منابع انسانی، مشارکت افراد، سیستم پرداخت حقوق و دستمزد و سیستم ارزیابی عملکرد و نگرش مدیران شرکت تناسب معنی داری برای اجرای (استقرار) نظام مدیریت عملکرد داشته است.