سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی مهارلویی – دانشجوی مقطع دکترا
محمد لغوی – استادبخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سعادت کامگار – استادیاربخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه با توجه به پیشرفتهای چشمگیر علم الکترونیک و رایانه و ارتباط روز افزون این علم با سایر علوم، عرصه-های نوین و گستردهای برای تلاش و ایجاد تحول فرا روی بشر قرار گرفته است. از جمله این تحولات میتوان بهکشاورزی دقیق به عنوان نتیجه تلفیق علم الکترونیک و کشاورزی اشاره نمود. کشاورزی دقیق به مجموعهی فعالیتهایی که در یک چرخه تولید زراعی اعم از عملیات قبل از کاشت تا مرحلهبرداشت محصول انجام میگیرد اطلاق میگردد که در نهایت منجر به ارتقاء کیفیت و کمیت محصول و کاهش میزان کاربرد نهادهها میگردد. اولین و پیشرفتهترین حلقه از فناوریهای مرتبط با علم کشاورزی دقیق مربوط به آشکارسازیعملکرد محصول میباشد. در این فرایند با بهرهگیری از حسگرهای نصب شده بر روی ماشینهای برداشت، جریان جرمی مواد برداشت شده به صورت لحظهای ثبت میگردد. تلفیق دادههای مربوط به جریان جرمی لحظهای مواد با داده های حاصل از سیستم مکانیابی جهانی GPS این امکان را به کشاورز میدهد که تغییرات مکانی میزان محصول تولیدی را در مزرعه تشخیص و در صورت نیاز بهبود بخشد و بر این اساس به شناخت عوامل موثر بر عملکرد محصول بپردازد. امروزه برای اندازهگیری جریان جرمی محصولات دانهای مانند غلات که با کمباین برداشت میشوند روشهایمتنوعی توسط پژوهشگران مختلف پیشنهاد شده است که برخی از این روشها از جنبه پژوهشی خارج شده و به صورت تجاری در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است. اما تعیین عملکرد محصولات غیر دانهای به دلیل مشکلاتی کهدر سنجش جریان جرمی مواد وجود دارد عموماً پیچیده بوده و روشهای ارائه شده توسط پژوهشگران هنوز جنبه تحقیقاتی دارد. روشهای ارائه شده عموماً بر اساس وزنکشی مخزن نگهداری محصول برداشت شده، اندازهگیریتغییرات لحظهای گشتاور وارد بر واحد محرکه با استفاده از گشتاورسنجهای الکترونیکی و استفاده از خصوصیاتعملکردی ماشینهای برداشت محصولات مختلف که به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر تغییرات جریان جرمی مواد باشد، قرار دارد. ذرت علوفهای یکی از مهمترین و راهبردیترین محصولات غیردانهای به شمار میرود. در سالهای اخیرکشورهای در حال توسعه با درک اهمیت ذرت علوفه ای مبادرت به افزایش میزان تولید آن نمودهاند. با توجه به این مسائل، در این تحقیق امکان سنجی آشکارسازی عملکرد این محصول مد نظر قرار گرفت. در این راستا با توجه به اینکه این محصول توسط ماشین خردکن، برداشت میشود سعی در یافتن راهکاری برای تعیین غیر مستقیم جریان جرمی با توجه به خصوصیات این ماشین گردید. یکی از روش هایی که در پژوهش های پیشین مورد توجه بوده است، استفاده از روش اندازه گیری لحظه ای گشتاور وارد بر محور توان دهی می باشد