سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین ولی زاده قلعه بیگ – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
نورمحمد تربتی نژاد – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استاد یاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا اشکانی فر – کارشناس ارشد و مسئول مرکز اصلاح نژاد گوسفندکردی شمال خراسان

چکیده:

شناسایی منابع جدید خوراکی و تعیین ارزش غذایی آنها علاوه بر کاهش هزینه تولید مشکل کمبود خوراک را کاهش میدهد دارواش بخشی از علوفه دامهای شمال کشور را تشکیل میدهد و از جمله محصولات جنگلی است که از قدیم توسط مردمانبومی جهت تغذیه دام استفاده می شده است آزمایش حاضر به منظور بررسی ارزش غذایی دارواش Viscum album و تاثیر سطوح مختلف آن برعملکرد بره های پرواری انجام شد آزمایشی با ۲۴ بره انجام شد شامل ۴ تیمار و ۶ تکرار که بره ها به ۴ گروه تیمار تقسیم شده و در باکسهای انفرادی قرارگرفتند تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل سطوح ۰ ، ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درصد دارواش بودند طول دوره ۹۰ آزمایش روز به علاوه ۲ هفته دوره عادت پذیری بود افزایش وزن روزانه خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که صفات مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در گروه مصرف کننده ۵ درصد دارواش بطور معنی داری نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود P<0/05