سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
هادی مهر پویا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
داوود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طبیعی استان اردبیل

چکیده:

در این تحقیق امکان استفاده از ماده ضد استرس شوری برای کاهش اثر منفی چهار سطح شوری روی تعدا، اندازه و وزن مینی تیوبر سیب زمینی رقم ساولان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. آزمایش در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال ۱۳۸۹ اجرا شد که در آن فاکتور اول شامل ماده ضد استرس شوری در دو سطح ( صفر و ۲/۵ در هزار) و فاکتور دوم، شوری در سه سطح ( ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ میلی مولار کلرید سدیم) بوده و آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. گیاهچه های سیب زیمین در بستر پیت ماس میکسکار و پوکه معدنی به نسبت حجمی ۱:۱ کشت شدند. اعمال تنش شوری در سه مرحله رشدی ۱۵ روز پس از سبز شدن ( مرحله استولون دهی)، ۳۰ روز پس از سبز شدن ( مرحله شروع غده زایی) و ۴۵ روز پس از سبز شدن( مرحله حجیم شده مینی تیوبرها) صورت گرفت. پس از سپری شدن حدود ۷۰ روز، مینی تیوبرها برداشت شدند و تعداد، وزن و متوسط اندازه مینی تیوبر اندازه گیری شدند. در این آزمایش استفاده از ماده ضد استرس تعداد مینی تیوبر در بوته را از ۲/۶۳ به ۳/۴۲ عدد افزایش داد. بیشترین متوسط اندازه مینی تیوبر در رقم ساولان در شرایط تنش شوری ۶۰ میلی مولار با استفاده از ماده ضد استرس شوری بدست آمد نتایج این تحقیق نشان داد که تنش شوری در شرایط کم، ملایم و شدید باعث کاهش ۲۵ و ۳۸ و ۵۰ درصد تعداد مینی تیوبر در بوته شده و برای جلوگیری از کاهش تعدا، وزن و اندازه گیری مینی تیوبر می توان از ماده ضد استرس شوری استفاده کرد.