سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم طاهری – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانش
داود قنبریان – استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهرکر
علی ملکی – استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهرکر

چکیده:

سیب زمینی با عملکرد بالایی که دارد به یک محصول استراتژیک و جهانی تبدیل شده است. به دلیل ارزش اقتصادی سیب زمینی، قبل از انتقال غد ه ها به انبار و یا مخازن ذخیره سازی جداسازی غده ها از کلوخه و سنگ امری ضروری می باشد. در این راستا امکان استفاده از ضریب بازگشت برای جداسازی سیب زمینی از سنگ و کلوخه مورد مطالعه قرارگرفت. در این تحقیق با استفاده از دستگاه آونگی اثر جهت برخورد بر میزان ضریب بازگشت سیب زمینی بررسی و نیز ضریب بازگشت سیب زمینی، سنگ و کلوخه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اثر وزن، سرعت برخورد و نوع سطح و اثر متقابل سرعت برخورد و نوع سطح بر میزان ضریب بازگشت سیب زمینی به احتمال ۹۵ درصد معنی دار بوده است. همچنین جهت برخورد غده به صفحه تاثیر معنی داری بر میزان ضریب بازگشت آن نداشته است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که بهترین بازه وزنی برای جداسازی سیب زمینی از کلوخه و سنگ وزن های بیش از ۶۰ گرم و زمانی است که رطوبت کلوخه ها بین ۱۲ تا ۳۹ درصد می باشد.