سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الیاس افرا – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ساحل رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه به دلیل کمبود منابع سلولزی توجه فراوانی به استفاده همی سلولز های موجود در ضایعات کشاورزی شده است این منابع لیگنوسلولزی می توانند بستر مناسبی برای رشد و تکثیر انواع میکروارگانیسم های مناسب باشند دراین مقاله تولید آنزیم های هیدرولیز کننده سلولز به وسیله قارچ Aspegillus niger و کشت میکروبی بصورت غوطه وری برروی ساقه ارزن ساقه ذرت سبوس برنج و ساقه آفتابگردان که به عنوا نبستر مورد استفاده قرارگرفته اند بررسی شده است. دراین مطالعه نتایج حاصل از برخی فاکتورهای اصلی مانند ph و شرایط بستر گزارش شده است. ترشحات مطلوب آنزیم سلولاز توسط قارچ Aspegillus niger درمدت ۷۲ ساعت مدت زمان رشد اسپورها درنمونه های ساقه ذرت و سبوس برنج بدست آ مده بود زمان های ۹۶ و ۱۲۰ ساعت نیز به ترتیب برای دوره رشد اسپورها در ساقه ارزن و ساقه آفتابگردان گزارش شد شرایط بستر برای رشد اسپورهای قارچ از ۵ درصد w/v وزن به حجم و PH حدود ۳ برای ترشح مناسب آنزیم نتیجه شده است.