سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه شهسواری – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد سالار معینی – دانشیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرضیه ذوالفقاری فراجرد – کارشناس آموزش و پرورش کرمان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر خرمای کامل غیر قابل استفاده در خوراک انسان و استفاده از آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی طراحی گردید. با استفاده از ۲۴۰ قطعه جوجه خروس گوشتی نژاد راس و در قالب یک طرح فاکتوریل ۲×۳ اثرات سطوح مختلف خرما (صفر و ۱۰ و ۲۰ درصد) و آنزیم (با و بدون آنزیم) بر عملکرد مورد مطالعه قرار گرفت. جوجه هایی که با سطوح ۱۰ و ۲۰ درصد خرما تغذیه شدند، به استثنای ۳ هفته اول پرورش، از رشد کمتری نسبت به تیمار شاهد برخوردار بودند (۰٫۰۱>P) همچنین استفاده از خرما سبب افزایش ضریب تبدیل شد (۰٫۰۱>P) اس تفاده از آنزیم در بهبود رشد و ضریب تبدیل موثر بود (۰٫۰۵>p) در ارتباط با هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده در کل دوره اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد.