سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سلمان سعیدی مقدم – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری نفت، دانشگاه شهید با
وحید کنعانی – کارشناس ارشد مهندسی مخازن نفت، کارمند شرکت مناطق نفتخیز جنوب
حسین جلالی فر – دانشیار بخش مهندسی نفت و گاز دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

امروزه با توجه به تجدیدناپذیربودن ذخایر هیدروکربنی، لزوم بکارگیری روشهای نوین در حفاری، امری ضروری بنظر می-رسد.بدون شک افت فشار ناشی از برداشت زیاد از این مخازن موجب میشود تا روشهای حفاری متداول بتدریج کارایی خود رااز دست بدهند زیرا استفاده از حفاری فراتعادلی باعث بروز ضایعات جبران ناپذیری به سنگ مخزن میشود. یک روش مناسب در حفاری چاهها، بدون صدمه زدن به سازند، حفاری فروتعادلی میباشد که در آن فشار هیدرواستاتیک ته چاه پایین تر ازفشار سازند نگه داشته می شود.البته هنگام استفاده از این روش ممکن است پدیده تخریب و ریزش دیواره چاه به علت نفوذسیال مخزن به داخل چاه و غلبه بر ستون هیدرواستاتیک گل حفاری، رخ دهد. لذاتحلیلوپیشبینیپایداریچاهازاهمیت ویژه- ایبرخورداراست.یکی ازپارامترهایمؤثردرپایداریچاه،فشار بهینهگل حفاریمیباشد. دراین مقاله امکان استفاده از حفاری زیرفشارتعادلی،تحلیلپایداری دیوارچاه در دو حالت قائم و افقیدر سازند سروک ازمیدان نفتی اهواز در دو مقطع با استفاده از مدلسازی عددی ( نرم افزارFLAC مقایسه و بررسیشدهو درهر دو حالت حدود مجاز وزن گل برای اجرای این روش، به منظوری داشتن چاهی ایمن، به دست آمده است