سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله زلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان،
عبدالعلی عادلپور – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

یکی از روش های قابل استفاده در مطالعات هیدرولوژی حوضه های متوسط تا بزرگ روش SCS می باشد که درآن از عمق باران ۲۴ ساعته استفاده می شود تا با تبدیل آن به باران طرح، هیدروگراف باران طرح تهیه و سپس با داشتن هیدروگراف، دبی حداکثر و حجم سیلاب قابل محاسبه می باشد. این تحقیق در پروژه سد بیغرد واقع در شهرستان خنج در استان فارس جهت ارزیابی امکان استفاده از عمق حداکثر تک بارش های منطقه به جای باران ۲۴ساعته در روش SCS انجام گرفته است. برای این منظور ابتدا با مراجعه به اطلاعات باران سنجی منطقه عمق حداکثر تک بارش های منطقه جمع آوری و سپس تحلیل دوره بازگشت )فرکانس( روی آنها انجام شده است. همچنین زمانتمرکز حوضه نیز با استفاده از فرمول های تجربی تعیین گردیده است. دبی اوج ناشی از وقوع یک بارندگی در حوضههم به کمک ابعاد سرریز سد و سطح داغاب بدست آمده است. با محاسبه دبی اوج حوضه ) QP ( و مدت دوام باران موردنظر) D ( هیدروگراف آن سیل به روش SCS قابل تهیه می باشد. سپس با محاسبه سطح زیر منحنی هیدروگراف،حجم سیلاب و پارامترهای فیزیکی حوضه از جمله عمق رواناب) R (، ضریب رواناب) C (، ضریب نگهداشت آب در سطح حوضه ) S( و شماره منحنی حوضه ) CN ( قابل محاسبه می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد حجم سیلاب۱ برابر استفاده از عمق باران ۲۴ ساعته می باشد بنابراین / بدست آمده با استفاده از عمق حداکثر بارش های منطقه ۵توصیه می شود برای مطالعات هیدرولوژی پروژه های کنترل و مدیریت سیلابهای فصلی بهتر است از اطلاعات حداکثر تک بارش های منطقه به جای باران ۲۴ ساعته استفاده شود تا از این طریق شرایط برای کنترل و استفاده از حجمسیلاب بیشتر فراهم شود. به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که شدت بارندگی در فصول بهار و تابستان زیاد بوده و حجم سیلاب ناشی از آن نسبتا زیاد می باشد. همچنین در صورت امکان با اندازه گیری عمق و مدت دوام حداقلیک باران در منطقه و دبی حداکثر سیلاب ناشی از آن، پارامترهای فیزیکی حوضه ) ضریب رواناب و شماره منحنی حوضه( که در مطالعات هیدرولوژی نقش موثری دارند با دقت محاسبه شوند