سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله زلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان،
عبدالعلی عادلپور – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

یکی از روش های قابل استفاده در مطالعات هیدرولوژی حوضه های متوسط تا بزرگ روش SCS می باشد که درآن از عمق باران ۲۴ ساعته که در اغلب حوضه ها وجود دارد استفاده می شود تا ا تبدیل آن به باران زمان تمرکز ح وضه و یا باران ۶ ساعته هیدروگراف باران طرح ساخته شود سپس با داشتن هیدروگراف، دبی حداکثر و حجم سیلاب قابل محاسبه می باشد. این تحقیق در پروژه سد بیغرد شهرستان خنج در استان فارس جهت بررسی امکان استفاده از حداکثرعمق باران منطقه به جای باران طرح برای ساخت هیدروگراف واحد انجام گرفته است. برای این منظور ابتدا از اطلاعات )عمق و مدت دوام ( یکی از بارندگی های واقعی در منطقه استفاده شده است تا با محاسبه حداکثر دبی سیلاب ناشی از آن باران که به کمک ابعاد سرریز سد و سطح داغاب بدست می آید هیدروگراف سیل ساخته شود.سپس با محاسبه سطح زیر منحنی هیدروگراف، حجم سیلاب و پارامترهای فیزیکی حوضه از جمله عمق رواناب ) R ( و ضریب رواناب ) C ( حوضه به طور واقعی قابل محاسبه می باشد. در ادامه با داشتن ضریب رواناب واقعی حوضه وحداکثر عمق بارش های منطقه می توان هیدروگراف سیل حوضه را با دوره بازگشتهای مختلف بدست آورد . نتایج این تحقیق نشان می دهد در صورت امکان اولا با مراجعه به اطلاعات واقعی یکی از باران های منطقه و سیلاب ناشی ازآن، پارامترهای فیزیکی حوضه از جمله ضریب رواناب با دقت بیشتری محاسبه شود. ثانیا با داشتن اطلاعات واقعی حداکثر عمق بارش های منطقه و استفاده از هیدروگراف واحد حوضه، محاسبات حداکثر دبی و حجم سیلاب های مختلف با دقت بیشتری در مقایسه با روش ) (SCS و استفاده از عمق باران ۲۴ ساعته انجام می شود بنابراین توصیهمی شود از این روش برای مطالعات هیدرولوژی پروژه های مناطق خشک و نیمه خشک استفاده شود تا امکان استفاده بیشتر از سیلاب های فصلی فراهم گردد