سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه ملک – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
تقی قورچی – دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آشورمحمد قرهباش – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

به منظور تعیین ارزش غذایی تخم مرغ و امکان استفاده از ضایعات تخم مرغ و پودر تخم مرغ درتغذیه گوساله های شیرخوار آزمایشی با ۲۰ راس گوساله نر و ماده هلشتاین (متوسط وزن زنده ۲ ± ۶۱/۳۵ کیلوگرم) که به طور تصادفی در باکس های انفرادی قرار داده شدند و معادل ۱۰ درصد وزن بدن آغوز طی سه روز اول و سپس شیر کامل تا سه ماهگی دریافت کردند. این آزمایش در مرداد ماه ۱۳۸۹ در مزرعه گاو شیری نصر اخوت گلستان انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ۱) شیر فاقد تخم مرغ (شاهد)، ۲) شیر حاوی ۵/۷ درصد تخم مرغ خام ۳) شیر حاوی ۵/۷ درصد تخم مرغ خام به همراه بیوتین (یک میلی گرم در کیلوگرم) و ۴) شیر حاوی ۵/۷ درصد پودر تخم مرغ کامل، که به مدت ۵۷ روز تغدیه شدند. داده های آزمایش در قالب طرح کاملاٌ تصادفی تجزیه واریانس شدند. داده های نمونه خون با در نظر گرفتن زمان نمونه گیری به صورت طرح اندازه گیری تکرار شده) Design Repeated Measure ( آنالیز شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که قابلیت هضم خوراک در گروه شاهد اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت (۰۵/۰p<). همچنین در دو دوره مختلف خونگیری بین تیمارها اختلاف معنی داری از نظر IgG و پروتئین کل خون دیده نشد. اما در فریتین اندازه گیری شده در تیمار ۴ اختلاف معنی داری مشاهده شد(۰۵/۰p<). در یک نتیجه گیری کلی به نظر می رسد که استفاده از تخم مرغ تا سطح ۵/۷ درصد قابلیت هضم خوراک را کمی کاهش داده اما اثر سویی را روی فراسنجه های خونی نداشته است بلکه استفاده از پودر تخم مرغ باعث افزایش فریتین شده است