سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین رسالتی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ساحل رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون نیاز به منابع چوبی جنگلی درکشور و در پی کاهش این منابع پسماندهای کشاورزی جایگزین مناسبی برای صنایع چوبی جنگلی می باشد این تحقیق با هدف بررسی ویژگیهای خمیر و کاغذ تهیه شده از باگاس انجام گرفته بود دراین بررسی به منظور تهیه خمیر کاغذ از باگاس مغز زدایی شده به روش تر استفاده گردید مدت زمان های پخت ۳۰ و ۴۰ دقیقه با روش نیمه شیمیایی سولفیت خنثی انجام گرفتند . پس از پالایش خمیر حاصله تا درجه روانی ۴۱۰± ۲۵ CSF اقدام به ساخت کاغذهای دست ساز گردید. درنهایت شاخصهای مقاومتی کاغذهای دست ساز حاصل از باگاس مورد بررسی قرار گرفتند بررسی ها نشان داد که با افزایش مواد شیمیایی و زمان پخت بازده خمیر کاهش ولی خواص مکانیکی کاغذهای حاصل افزایش می یابند.